Resultaten laden ...

Houtkade bedrijfskavels

15798 m2 kavel te koop in Goes


Kenmerken

1 eenheid beschikbaar

Omschrijving

Te koop
Diverse bouwpercelen ten behoeve van bedrijvigheid gelegen binnen het plangebied “Goese Schans” (deelgebied Ketelhaven) direct nabij de binnenstad van Goes. De percelen zijn gelegen aan de openbare weg op de voormalige locatie van Van Riessen Houthandel. Sommige kavels liggen aan een insteekhaven van het kanaal van Goes. Goes ligt precies in het midden van Zeeland en speelt door haar centrale ligging een belangrijke rol in de economie van Zeeland. Goes ligt op een kruispunt van wegen. Zowel de rijksweg A58 als de toegangswegen tot de Westerscheldetunnel en de Zeelandbrug lopen door de gemeente. De gemeente Goes heeft ongeveer 37.000 inwoners.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan “Havengebied Goes 1e Herziening” heeft het onderhavige de bestemming “Gemengd-2”, artikel 3. Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-2”, artikel 2. Ook maakt het bestemmingsplan melding van een specifieke gebiedsaanduiding “geluidzone-industrie2”, artikel 2. Kavel 1 kent een specifieke functieaanduiding “specifieke vorm van bedrijf -3”. Dit wil zeggen dat een zand- en grindhandel tot en met categorie 3.2. van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan. Voor de overige kavels geldt dat bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 50%. De bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt maximaal 6.0 meter. Meer informatie is terug te vinden in het Beeldkwaliteitsplan Ketelhavengebied dat door de gemeenteraad van Goes is vastgesteld op 20 december 2018. Deze is opgenomen in de bijlagen van deze projectinformatie. Het bestemmingsplan is vastgesteld bijraadsbesluit op 3 mei 2018.

Grondstatus
Eigen grond.

Afmetingen kavels
Kavel 3: 2.235 m² (circa 59.79 meter diep en circa 37.35 meter breed)
Kavel 6: 4.039 m² (circa 64.11 diep en circa 59.45 / 66.85 meter breed)
Kavel 7: 6.172 m²
Kavel 8: 3.352 m² *.

* Kavel 8 omvat tevens de verhuurde kantoorruimte aan de Houtkade 22 en in gebruik bij WeerWerk BV.

De kavels 7 en 8 zijn aan het water gelegen.

Na verificatie door het kadaster worden meer-/minder m² verrekend tegen resp. € 114,- per m² t.a.v. kavels 3 en 6 en € 130,- per m² t.a.v. kavels 7 en 8. Bij afwijkingen kleiner dan 20 m² vindt geen verrekening op de koopsom plaats.

Voor de ligging van de kavels binnen het plangebied wordt verwezen naar de in de bijlagen opgenomen locatietekening.

Koopsom
€ 114,- per m² k.k. exclusief BTW ten aanzien van kavels 3 en 6.
€ 130,- per m² k.k. exclusief BTW ten aanzien van kavels 7 en 8.

Aangezien er sprake is van een verplichte BTW levering is koper geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koopsom wordt verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
Genoemde prijzen zijn per prijspeil 1 januari 2019 en worden geïndexeerd volgens het maanprijsindexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Koster koper omvat de kosten van het Kadaster, de notaris en eventuele financieringskosten.

Notaris
De Zeeuwse Alliantie Notarissen te Goes of een notaris naar keuze koper.

Bankgarantie
Een garantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst te storten op een tussenrekening van de begeleidend notaris.

Oplevering
In overleg.

Eigendomsoverdracht
Het uitgangspunt is dat de akte van levering uiterlijk binnen 3 maanden na het ondertekenen van de koopovereenkomst wordt verleden bij de notaris.

Bijzonderheden
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Verkoper behoudt zich het recht voor erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen op te nemen indien dit noodzakelijk is in het kader van het plangebied en/of direct daaraan gerelateerde zaken, dan wel opgelegd worden door de gemeente, brandweer, waterschap en/of andere overheden of instanties.

Uitgangspunt is dat de grond bij verkoop niet zodanig verontreinigd is dat dit een belemmering vormt voor de afgifte van een Omgevingsvergunning voor een te realiseren bedrijfsruimte.

Het deelgebied Ketelhaven heeft een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-2”. Voor het gebied is een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen door Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed! uitgevoerd. Het concept rapport van 5 februari 2019 is op aanvraag beschikbaar. Afhankelijk van de situatie en de voorgenomen bouwactiviteiten kan een nader archeologisch onderzoek door een voor rekening van koper noodzakelijk zijn.

Het deelgebied Ketelhaven is door en voor rekening van verkoper voldoende onderzocht naar explosieven. Het complete gebied is als onverdacht aangemerkt. Op aanvraag is het aanvullend historisch vooronderzoek en projectgebonden risicoanalyse Conventionele Explosieven, kenmerk RAP018080, datum 21/06/2018 van Adviesbureau Expload beschikbaar.

Kavels 6, 7 en 8 zijn door en voor rekening van verkoper onderzocht t.a.v. de bodem-/grondwatergesteldheid. Dit betreft rapport ‘Eindrapport verkennend bodemonderzoek Houtkade 22 te Goes (O9 t/m O13, O16) van SMA ref.nr. 231700046 d.d. 22-05-2017, waarin geconcludeerd wordt dat het verkochte geschikt is voor het beoogd gebruik. Voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan om een aanvullend onderzoek gevraagd worden.
Kavels 6, 7 en 8 zijn door en voor rekening van verkoper onderzocht t.a.v. asbest in de bodem. Dit betreft rapport ‘Verkennend en nader asbestonderzoek Houtkade 22 te Goes’ van Antea group ref. nr. 0412953.60 definitief versie 00 d.d. 13 augustus 2018. Deze kavels zijn niet verdacht t.a.v. het voorkomen van asbest in de grond.

De informatie die is vermeld, heeft als bedoeling op de koper zo goed mogelijk te informeren tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper een onderzoek plicht.

De koper dient een gescheiden rioleringsstelsel op eigen terrein te maken. Indien de koper toegestane verontreinigde stoffen wenst te lozen dan dient de koper voorzieningen daarvoor te treffen voordat er lozing via DWA (vuilwater) kan plaatsvinden. Daarnaast moet deze activiteit passen binnen de Omgevingsvergunning.

Het HWA (hemelwater) dient op eigen terrein te worden opgevangen en koper dient hiervoor een aanvraag bij de gemeente in te dienen.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de nutsaansluitingen zoals elektra, gas en water. Dit begint met het aanvragen van de noodzakelijke bouwstroom en bouwwater. Wij adviseren de koper de bouwaansluitingen gelijktijdig met de Omgevingsvergunning aan te vragen.

Voor het verkrijgen van een inrit op de bestaande of nieuw aan te leggen openbare weg dient de koper een vergunning aan te vragen bij de gemeente Goes. Het is gebruikelijk dat dit onderdeel uitmaakt van de Omgevingsvergunning waarin ook de nieuwe bebouwing wordt geregeld. In de Omgevingsvergunning wordt dan de situering van de inrit vastgelegd.

Initiatiefnemers van bouwplannen dienen zelf een gericht en specifiek sonderingsonderzoek uit te laten voeren naar de draagkracht van de bodem. Dit onderzoek is nodig voor de constructeur om de juiste fundatie van de bebouwing te bepalen.

Het bestemmingsplan voorziet tevens in het bouwen van één bedrijfswoning per bedrijf. De inhoud van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m?. Indien koper binnen 5 jaar na eigendomsoverdracht een bedrijfswoning bouwt geldt er een toeslag op de koopsom van € 75.000,-.

Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “bedrijfskavels Houtkade” te Goes. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijlagen:
1. Locatietekening met situering bedrijfskavels Houtkade.
2. Beeldkwaliteitsplan Ketelhavengebied d.d. 26-10-2018.
3. Kavelpaspoort januari 2019.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:
Synchro Bedrijfshuisvesting BV
Postadres: Nieuwe Haven 2
4331 JX MIDDELBURG
Tel. +31 (0)88 - 796 24 76
+31 (0)88 - SYNCHRO

info@synchrobedrijfshuisvesting.nl
www.synchrobedrijfshuisvesting.nl

Lees meer op onze website:
https://www.synchrobedrijfshuisvesting.nl/object/houtkade-bedrijfskavels-goes-1381

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Brochure downloaden Download PDF Brochure


Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te koop

 • Koop: koopprijs € 316.000,-vrij op naam / Huur: excl. BTW

 • Vanaf 1m2-281m2
Aangeboden door Neeskens Makelaars
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 65,-per vierkante meter per jaar excl. BTW

 • Vanaf 135m2-270m2
Aangeboden door Neeskens Makelaars
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 55,-per vierkante meter per jaar excl. BTW

 • 207m2
Aangeboden door Neeskens Makelaars
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 55,-per vierkante meter per jaar excl. BTW

 • 207m2
Aangeboden door Neeskens Makelaars
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €800,-

 • 80m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 7.000 tot € 18.350 per maand

 • Vanaf 1200m2-2900m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 1.401 tot € 2.470 per maand

 • Vanaf 170m2-312m2
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.770 tot € 3.540 per maand

 • Vanaf 118m2-236m2
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 750,-per maand

 • 120m2
Aangeboden door Neeskens Makelaars
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te koop

 • Koop: vraagprijs € 450.000,-kosten koper / Huur: excl. BTW

 • Vanaf 1m2-798m2
Aangeboden door Neeskens Makelaars
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 40,-per vierkante meter per jaar excl. BTW

 • Vanaf 1m2-375m2
Aangeboden door Neeskens Makelaars
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te koop

 • Koop: € 214.500,-kosten koper / Huur: excl. BTW

 • 42m2
Aangeboden door Neeskens Makelaars
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 750,-per maand excl. BTW

 • Vanaf 70m2-77m2
Aangeboden door Neeskens Makelaars
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te koop

 • Koop: koopprijs € 52.500,-vrij op naam / Huur: excl. BTW

 • 51m2
Aangeboden door Neeskens Makelaars
 • Winkelruimte te huur en te koop

 • Koop: € 325.000,- k.k / Huur: € 1.750,- per maand excl. btw

 • 490m2
 • Kantoorruimte te huur en te koop

 • Koop: € 1,- k.k / Huur: € 110,- per m2 per jaar excl. btw

 • Vanaf 350m2-5000m2
 • Kantoorruimte te huur

 • € 1,- per maand excl. btw

 • Vanaf 18m2-200m2
 • Beleggingspand te koop

 • € 1,- k.k

 • 355m2
 • Winkelruimte te huur

 • Huurprijs: € 975,- per maand excl. BTW

 • 48m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting BV
 • Winkelruimte te huur en te koop

 • Prijs: € 499.000,- k.k. / Huurprijs nader overeen te komen.

 • 922m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting BV

Bedrijfsruimte te koop

 • Houtkade 0ong
  Goes
 • vanaf 1m2-281m2
 • Koop: koopprijs € 316.000,-vrij op naam / Huur: excl. BTW

Bedrijfsruimte te huur

 • Slagveldstraat 56b
  Kruiningen
 • vanaf 135m2-270m2
 • € 65,-per vierkante meter per jaar excl. BTW

Bedrijfsruimte te huur

 • Kloosterpoort 15
  Kapelle
 • 207m2
 • € 55,-per vierkante meter per jaar excl. BTW

Bedrijfsruimte te huur

 • Kloosterpoort 11
  Kapelle
 • 207m2
 • € 55,-per vierkante meter per jaar excl. BTW

Kantoorruimte te huur

 • Stationspark 27 A
  Goes
 • 80m2
 • €800,-

Kantoorruimte te huur

 • Buitenruststraat 20
  Middelburg
 • vanaf 1200m2-2900m2
 • € 7.000 tot € 18.350 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Piet Heinstraat 31
  Goes
 • vanaf 170m2-312m2
 • € 1.401 tot € 2.470 per maand

Winkelruimte te huur

 • Walstraat 8-191
  Vlissingen
 • vanaf 118m2-236m2
 • € 1.770 tot € 3.540 per maand

Bedrijfsruimte te huur

 • Ambachtsweg 5
  Kapelle
 • 120m2
 • € 750,-per maand

Bedrijfsruimte te koop

 • Paasdijkweg 9a
  Poortvliet
 • vanaf 1m2-798m2
 • Koop: vraagprijs € 450.000,-kosten koper / Huur: excl. BTW

Bedrijfsruimte te huur

 • Amundsenweg 23unit
  Goes
 • vanaf 1m2-375m2
 • € 40,-per vierkante meter per jaar excl. BTW

Bedrijfsruimte te koop

 • Vierstraat 10-12
  Yerseke
 • 42m2
 • Koop: € 214.500,-kosten koper / Huur: excl. BTW

Winkelruimte te huur

 • Groene Weidje 45A
  Goes
 • vanaf 70m2-77m2
 • € 750,-per maand excl. BTW

Bedrijfsruimte te koop

 • Rangeerstraat unit 1- 13
  's-Gravenpolder
 • 51m2
 • Koop: koopprijs € 52.500,-vrij op naam / Huur: excl. BTW

Winkelruimte te huur en te koop

 • Dorpsstraat 55
  Krabbendijke
 • 490m2
 • Koop: € 325.000,- k.k / Huur: € 1.750,- per maand excl. btw

Kantoorruimte te huur en te koop

 • Rosegracht 1
  Terneuzen
 • vanaf 350m2-5000m2
 • Koop: € 1,- k.k / Huur: € 110,- per m2 per jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Industriestraat 14+ 14G
  Goes
 • vanaf 18m2-200m2
 • € 1,- per maand excl. btw

Beleggingspand te koop

 • Lange Delft 80
  Middelburg
 • 355m2
 • € 1,- k.k

Winkelruimte te huur

 • Aagje Dekenstraat 12C
  Vlissingen
 • 48m2
 • Huurprijs: € 975,- per maand excl. BTW

Winkelruimte te huur en te koop

 • Pablo Picassoplein 73
  Vlissingen
 • 922m2
 • Prijs: € 499.000,- k.k. / Huurprijs nader overeen te komen.