Resultaten laden ...

Te koop aangeboden: Beleggingspand Middelburg

Bekijk 30 foto's

Algemene informatie

Omschrijving

Algemeen
De online verkoop vindt plaats op 3 december 2018. Vanaf 10.30 uur start de veiling, uitsluitend via de website: https://www.bog-auctions.com/auction/lot/4955/10503
ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Nysingh Notarissen als platformnotaris en ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan De Zeeuwse Alliantie als projectnotaris.
De verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden met internetbieden 2013 (AVVI2013) en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke zijn gepubliceerd op www.bog-auctions.com en zijn op te vragen bij mevrouw mr. H.E. Visser van De Zeeuwse Alliantie Notarissen per e-mail: visser@dezeeuwsealliantie.nl.

Voor zover niet strijdig met voornoemde Algemene Voorwaarden met internetbieden 2013 en de bijzondere veilingvoorwaarden zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van De Zeeuwse Alliantie Notarissen en van Synchro Bedrijfshuisvesting BV, welke zijn op te vragen bij de mevrouw mr. H.E. Visser van De Zeeuwse Alliantie Notarissen per e-mail: visser@dezeeuwsealliantie.nl of de heer P.S. Nienhuis van Synchro Bedrijfshuisvesting BV per e-mail: p.nienhuis@synchrobedrijfshuisvesting.nl

Dit object wordt verkocht namens de woningcorporatie Stichting Woongoed te Middelburg.

Belangrijke data
3 december 2018, 10.30 uur; openbare vrijwillige online veiling van het registergoed.

Bezichtigen
Bezichtigen kan op afspraak met Synchro Bedrijfshuisvesting BV, 088-796 24 76.

Het te verkopen registergoed betreft villa Rozenburg uit 1850 en bestaat uit 4 appartementen waarvan er 3 appartementen zijn verhuurd. Het is mogelijk een bieding te doen op het geheel dan wel op een afzonderlijk appartement. De villa is aangemerkt als historisch monument en is gelegen op eigen grond in het woonwijk Dauwendaele te Middelburg.

Opleveringsniveau
De onroerende zaken worden opgeleverd in de huidige staat; “as is where is”.

De originele buitenwanden van het gebouw zijn opgebouwd uit massieve wanden. De daken zijn hellend en zijn deels voorzien van keramische pannen en deels voorzien van dakleien. De vloeren zijn voornamelijk van hout. De kozijnen zijn van hout met enkel glas. Het gebouw is aangewezen door de Rijksoverheid als monument en bestaat uit 3 bouwlagen. Op de kelderverdieping bevindt zich één verhuurd appartement (9a) met een afmeting van circa 148 m² en de bergingen behorende bij de vier appartementen. Op de begane grond bevindt zich het grootste appartement (9) met een afmeting van circa 186 m². Dit appartement is tevens verhuurd. Op de 1e verdieping zijn twee appartementen gelegen met een afmeting van circa 83 m² waarvan het appartement (9c) aan de achterzijde van het gebouw verhuurd is. De cv-ketels dateren uit circa 2007.
De bouwkundige keuring is uitgevoerd op 19 maart 2018 door Wooninspectie Zeeland. Deze bouwkundige keuring is als bijlage opgenomen in de dataroom.

Samenstelling object
Kelderverdieping appartement 9a ca. 148 m² GBO
Kelderverdieping 4 bergingen ca. 24 m² GBO
Begane grond appartement 9 ca. 186 m² GBO
1e verdieping appartement 9b ca. 84 m² GBO
1e verdieping appartement 9c ca. 83 m² GBO
----------------------- +
Totaal ca. 525 m² GBO

Appartement 9b en 9c maken gebruik van een gezamenlijk trappenhuis. Elektra in de hal wordt onderling verrekend via de huur (geen tussenmeter elektra aanwezig).

Bouwjaar
Circa 1850, daarna diverse malen gemoderniseerd.

Kadastraal bekend
Gemeente Middelburg
Sectie: O
Nummer: 1252
Grootte 8 a 65 ca (865 m²).

Grondstatus
Eigen grond.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan “Dauwendaele” heeft het onderhavige de bestemming “Wonen (artikel 13)”. Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-1” (artikel 14). Het bestemmingsplan is vastgesteld bij raadsbesluit op 23 mei 2016.

De bestemmingsplaninformatie is als bijlage opgenomen in de dataroom.

Huurprijs en punten (huurprijscheck zelfstandige woning Huurcommissie) per 1-7-2018

Appartement 9 verhuurd
Huur € 802,28 per maand
Abonnement op het basis- en pluspakket * € 10,95 + € 0,23 verrekening elektra hal
285 punten
Maximaal redelijke huur € 1.460,78 per maand.

Appartement 9a verhuurd
Huur € 692,81 per maand
Abonnement op het basis- en pluspakket * € 10,95 - € 0,23 verrekening elektra hal
234 punten
Maximaal redelijke huur € 1.192,90 per maand.

Appartement 9b leeg
188 punten
Maximaal redelijke huur € 951,07 per maand.

Appartement 9c verhuurd
Huur € 587,79 per maand
Abonnement op het basispakket * € 4,13 - € 0,74 verrekening elektra hal
185 punten
Maximaal redelijke huur € 935,29 per maand.

* Basispakket
Het basispakket is een soort verzekering tegen glasbreuk en verstopping. De volgende zaken zijn verzekerd: repareren van ruiten; ontstoppen van afvoeren en rioleringen; ontstoppen van dakgoten en regenwaterafvoeren.

Pluspakket
Als aanvulling op het basispakket kunt u ook een pluspakket nemen. In het pluspakket is het volgende verzekerd: repareren van hang- en sluitwerk; repareren van sanitair; repareren van elektra.
De huurovereenkomsten van 9 en 9a zijn opgenomen als bijlage in de dataroom. De huurovereenkomst van 9c ontbreekt bij verkoper. De algemene voorwaarden zijn tevens opgenomen in de bijlagen. De in rekening gebrachte huurprijzen zijn allen BTW-vrij.
Waarborgsom Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de AVVI2013, dient koper een waarborgsom aan de veilingnotaris te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom en wel uiterlijk drie (3) werkdagen na gunning.

Betaling koopsom/kosten
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1.b. van de AVVI2013 dienen de koopsom en de overige in artikel 10 van de AVVI2013 bedoelde kosten en lasten uiterlijk 3 weken na de gunning te worden voldaan.

WOZ-waarde per 1-1-2017
De WOZ-waarde (WOZ-waarde peildatum 1 januari 2017) per appartement bedraagt:
Appartement 9 € 251.000,-
Appartement 9A € 161.000,-
Appartement 9B € 133.000,-
Appartement 9C € 109.000,-*

Totaal € 654.000,-

* de huidige bewoner heeft een bezwaarschrift ingediend en daardoor is de WOZ-waarde verlaagd van
€ 133.000,- naar € 109.000,-.

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de akte van koop en levering welke als bijlage is opgenomen in de dataroom.

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat het te verkopen registergoed tot de datum van eigendomsoverdracht wordt verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting/btw
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (2%) verschuldigd.

Milieu
De asbestinventarisatie is uitgevoerd op 21 juli 2017, 24 juli 2018 en 2 augustus 2018 door RPS advies- en ingenieursbureau. Deze zijn als bijlagen opgenomen in de dataroom. Het verkennend bodemonderzoek van 6 maart 2018 is uitgevoerd door ABO Milieuconsult BV. Het verkennend bodemonderzoek is als bijlage opgenomen in de dataroom.

As is where is
Woongoed Middelburg geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige, juridische en technische staat van het registergoed. Koper zal Woongoed Middelburg dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken die hij of derden ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige, juridische en technische staat.

Bijzonderheden
Ondanks het gegeven dat de inhoud van dit document nauwkeurig is gecontroleerd,
kan Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen verantwoordelijkheid nemen van enige
geleden schade of verlies als gevolg van welke onjuiste gegevens dan ook weergegeven indit document.
Nadere inlichtingen over de procedure en voorwaarden worden verstrekt via https://www.bog-auctions.com/auction/lot/4955/10503.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “Segeersweg 9 Middelburg (4337 LC)” te Middelburg. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

De bijlagen zijn terug te vinden in de dataroom van de website: www.synchrobedrijfshuisvesting.nl/dataroom. De codes voor deze dataroom zijn op te vragen bij Synchro Bedrijfshuisvesting.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:
Synchro Bedrijfshuisvesting BV
Postadres: Nieuwe Haven 2
4331 JX MIDDELBURG
Tel. +31 (0)88 - 796 24 76
+31 (0)88 - SYNCHRO

info@synchrobedrijfshuisvesting.nl
www.synchrobedrijfshuisvesting.nl

Lees meer op onze website:
http://www.synchrobedrijfshuisvesting.nl/object/segeersweg-9-middelburg-1344

Ligging

Middelburg
Middelburg is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Zeeland en de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente en ligt op het voormalige eiland Walcheren. De gemeente telde op 30 april 2017 48.081 inwoners (bron: CBS). Middelburg is het beginpunt van de N57 en ligt aan de A58 en de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal. De stad wordt doorsneden door het Kanaal door Walcheren. De gemeente Middelburg telt meer dan 1.150 rijksmonumenten en is daarmee de zevende gemeente van Nederland. In Middelburg zijn meer dan 4.500 ondernemingen gevestigd met totaal meer dan 45.500 arbeidsplaatsen. Er werken relatief veel mensen bij de overheid of in het onderwijs en Middelburg heeft het grootste winkelaanbod van Zeeland. Doordat een kwart van de omzet van de winkels voor rekening van de toeristen komt, heeft de stad veel winkels in verhouding tot het aantal inwoners van de stad. De overheid is een belangrijke werkgever in de provinciehoofdstad Middelburg. Naast het provinciebestuur zijn er in de stad ook een vestiging van Rijkswaterstaat, de Belastingdienst, de Rechtbank Middelburg en de Penitiare Inrichting Torentijd.

Het te verkopen registergoed ligt in de wijk Dauwendaele. Het grootste deel van de wijk is ontwikkeld in de jaren ‘70. De kenmerkende woningbouw en ruimtelijke structuur van die periode is duidelijk te herkennen in Dauwendaele. De jaren ‘60 en begin jaren ‘70 was de tijd van de echte grootschaligheid, de periode waarin bijvoorbeeld de Bijlmermeer ontworpen werd. Bij de productie lag de nadruk op efficiëntie en kostenbeperking. Men probeerde het aantal types woningen zoveel mogelijk te beperken. De Edelstenenbuurt en de Buitenruststraat zijn in de jaren ‘80 opgeleverd. In de woningbouwprojecten van de jaren ‘80 lijkt er weer meer aandacht te komen voor de architectuur. Bijzondere vormen en een eigen stijl van de buurt zijn belangrijke kenmerken voor deze periode. In de Edelstenenbuurt zijn deze kenmerken duidelijk terug te zien. In Dauwendaele staan 3058 woningen waarvan circa 37% een koopwoning is, circa 49% is huurwoning en is in bezit van een woningcorporatie of andere instelling en circa 11% is huurwoning in eigendom van bedrijven, particulieren of beleggers.

Overige kenmerken

Top bedrijfspanden in de regio Middelburg

Kantoorruimte te huur

 • Buitenruststraat 20
  Middelburg
 • 1200m2-2900m2
 • € 7.000 tot € 18.350 per maand

Winkelruimte te koop

 • Nieuwe Burg 8-10
  Middelburg
 • 208m2
 • Verkoopprijs: Verkoop bij inschrijving

Bedrijfsruimte te koop

 • Kleverskerkseweg 18
  Middelburg
 • 650m2
 • Verkoopprijs: € 289.000,- k.k.

Beleggingspand te koop

 • President Rooseveltlaan 745
  Vlissingen
 • 1905m2
 • Verkoopprijs: Nader overeen te komen.

Beleggingspand te koop

 • Vredehoflaan 53-63
  Vlissingen
 • 720m2
 • Verkoopprijs: € 295.000,- k.k.

Winkelruimte te huur

 • Sint Jacobsstraat 11-13
  Vlissingen
 • 71m2-151m2
 • Huurprijs: € 750,- per object per maand excl. BTW

Bedrijfsruimte te koop

 • Mercuriusweg 23
  Vlissingen
 • 1643m2
 • Verkoopprijs: € 480.000,- k.k.

Kantoorruimte te huur en te koop

 • Fagotweg 2j
  Middelburg
 • 135m2
 • Prijs: € 890,- per maand excl. BTW/€ 135.000,- k.k.

Praktijkruimte te huur

 • Meanderlaan 326
  Middelburg
 • 95m2
 • Huurprijs: € 90,- per m² per jaar excl. BTW of BTW nadeelcompensatie

Winkelruimte te huur

 • Lange Noordstraat 27
  Middelburg
 • 40m2
 • Huurprijs: 7.800,00

Bedrijfsruimte te huur

 • Distributieweg 15
  Vlissingen
 • 317m2
 • Huurprijs: € 1.550,- per maand excl. BTW.

Beleggingspand te koop

 • Lange Delft 80
  Middelburg
 • 355m2
 • Verkoopprijs: Op aanvraag

Winkelruimte te huur en te koop

 • Langeviele 62-64
  Middelburg
 • 447m2
 • Prijs: € 1.875,- per maand excl. BTW (ACTIETARIEF) / € 595.000,- k.k.

Winkelruimte te huur en te koop

 • Langeviele 58-60
  Middelburg
 • 517m2
 • Prijs: € 2.250,- per maand excl. BTW (ACTIETARIEF) / € 675.000,- k.k.

Winkelruimte te huur en te koop

 • Gravenstraat 82
  Middelburg
 • 100m2
 • Prijs: Op aanvraag / € 995,- per maand excl. BTW

Horecapand te koop

 • Oude Markt 45
  Vlissingen
 • 235m2
 • Verkoopprijs: € 379.000,- k.k.

Kantoorruimte te huur

 • Badhuisstraat 141
  Vlissingen
 • 130m2
 • Huurprijs: € 950,- per maand excl. BTW inclusief meubilair.

Kantoorruimte te huur

 • Hermesweg 8
  Vlissingen
 • 83m2-160m2
 • Huurprijs: vanaf € 40,- per m2 per jaar (excl. btw)

Kantoorruimte te huur

 • Anodeweg 1 ged.
  Middelburg
 • 890m2-2455m2
 • Huurprijs: Vanaf € 4.100,- per maand excl. BTW (alleen begane grond).

Bedrijfsruimte te huur

 • Uijtterschootweg 8 ged.
  Middelburg
 • 1050m2
 • Huurprijs: € 35,- per m² per jaar excl. BTW