Resultaten laden ...

Algemene voorwaarden Bedrijfspand.com

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: Bedrijfspand.com BV, zijnde de exploitant van bedrijfspand.com te Amsterdam.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Object: het pand dat in eigendom toebehoort aan de opdrachtgever.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Gebruiker brengt geen bezoek aan het object van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever stelt gebruiker alle gegevens ter beschikking die nodig zijn voor het maken van de digitale brochure.
 4. Gebruiker stuurt derden die geïnteresseerd zijn in het huren en/of kopen van het object van de opdrachtgever voor informatie door naar de opdrachtgever. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen van en/of de begeleiding en/of de afhandeling van bezichtigingen van het object door derden.
 5. Gebruiker is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever met een derde te sluiten huur- en/of koopovereenkomst ter zake van het object. Gebruiker is ook niet aansprakelijk indien de gebruiker de opdrachtgever een model van een te sluiten huur- en/of koopovereenkomst ter hand heeft gesteld.
 6. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 7. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die hij aan gebruiker verstrekt. De opdrachtgever is ermee bekend en akkoord dat gebruiker deze informatie aan derden verstrekt. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen iedere aanspraak van derden verband houdende met door de opdrachtgever aan gebruiker verstrekte informatie die onjuist of onvolledig is gebleken.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Contractsduur

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Opdrachtgever is verplicht de status van het object te wijzigen in verhuurd of verkocht indien het object niet meer beschikbaar is.
 3. Gebruiker heeft onder alle omstandigheden het recht het object van de opdrachtgever op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, van de internetsite bedrijfspand.com die door gebruiker geëxploiteerd wordt, te verwijderen.
 4. Hetzelfde object van de opdrachtgever wordt een keer vermeld op bedrijfspand.com.
 5. De opdrachtgever kan de advertentie op bedrijfspand.com te allen tijde schriftelijk opzeggen.

Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Indien zich in verband met de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een omstandigheid -waaronder wordt begrepen een nalaten- voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van gebruiker of (voorheen) aan haar verbonden (rechts-) personen, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van gebruiker en die (rechts-) personen in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar(s) van gebruiker wordt uitgekeerd. Bij opzet en/of grove schuld van personeel van gebruiker geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit lid niet.
 2. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt op eerste verzoek toegezonden.
 3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid, als bedoeld in lid 1, beperkt tot een bedrag ter grootte van € 100,--.
 4. Gebruiker zal bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de overeenkomst steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van gebruiker voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. Gebruiker is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken van derden en de door gebruiker in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door gebruiker voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 6. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij gebruiker binnen een maand nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, vertragingsschade, gevolgschade, winst en/of inkomensderving en immateriële schade.
 8. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Meer informatie

Bedrijfspand.com
Zwaansvliet 3
1081 AP Amsterdam
020 244 3166

Kvk nr.: 01126009 te Amsterdam
BTW nr.: 8189.53.482.B01