Resultaten laden ...

Thermiekstraat 6

360 m2 bedrijfsruimte te huur in Nuth

Kenmerken

Perceeloppervlakte 360 m²
Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Industrieterrein De Horsel
Bedrijventerrein De Horsel

NIEUWBOUW - REPRESENTATIEVE SHOWROOM MET OPSLAGRUIMTE
Tegenover de Makro gelegen nieuwbouw bedrijfsruimte bestaande uit ca. 360 m² showroom. Aan de voorzijde van het pand zijn enkele (gratis) parkeerplaatsen gesitueerd.

LOCATIE
Recentelijk zijn de aansluitingen naar de A76 van het bedrijventerrein verbeterd, waardoor de snelweg binnen 1 autominuut bereikbaar is. De verbinding met o.a. Heerlen, Eindhoven en Aachen zijn hierdoor optimaal.

BESTEMMING-/ BEDRIJFSDOELEINDEN
Het object valt binnen het huidige bestemmingsplan 'bedrijventerrein De Horsel' en de bestemming voor het object is "bedrijventerrein - II". Dit betekent dat de aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- bedrijven in milieucategorie 2, 3.1, 3.2, 4.1 of 4.2;
- detailhandel is toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit of in volumineuze goederen in de vorm van auto's, boten en caravans, keukens, meubels en woninginrichting, bouwmarkten en tuincentra, uitsluitend na verlening van ontheffing.

Huurder dient zelf bij de gemeente Beekdaelen te verifiëren of de bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.

HUURVOORWAARDEN

HUURTERMIJN
Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

BETALINGSWIJZE
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

HUURINDEXERING
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

OMZETBELASTING
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

HUUROVEREENKOMST
Standaardmodel ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.

ALGEMEEN
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.