Resultaten laden ...

Edisonweg ong.

9.300 m2 kavel te koop in Vlissingen


Kenmerken

Omschrijving

Te koop
In het deelgebied Kanaalzone (in het projectgebied Kenniswerf), aan de Edisonweg, worden diverse woon-/werkkavels uitgegeven. Tegen nader over een te komen voorwaarden en condities is het eventueel bespreekbaar om de kavels niet direct gesitueerd aan het Kanaal door Walcheren (totaal 5 stuks) enkel als werk-/bedrijfskavel in te richten. Van de 5 kavels met zicht op het water (Kanaal door Walcheren) staat op één kavel het zogenaamde watergebouw. Verkoper heeft de voorkeur dat een koper van deze kavel het watergebouw handhaaft en niet sloopt. De afmeting per kavel is circa 696 m² tot 850 m² waarvan tenminste 30% van de bebouwing bedrijfsvloeroppervlak dient te zijn. Verkoop van een combinatie van kavels is mogelijk. De uitgeefbare grond heeft een oppervlakte van in totaal circa 9.300 m². Met uitzondering van de kavel met het zogenaamde watergebouw worden de kavels in fiscale zin in bouwrijpe staat aangeboden. De infrastructuur naar en van de kavels worden door verkoper aangelegd. Voor eigen rekening en risico van koper is de realisatie van een woning en bedrijfsruimte (na verstrekking van een onherroepelijke Omgevingsvergunning door het bevoegde gezag).

Bereikbaarheid en voorzieningen
De kavels zijn goed bereikbaar gesitueerd direct nabij de toe-/en afrit van de rijksweg A-58 (Vlissingen-Breda) en ook is het gemeentelijke en provinciale wegennetwerk nabij gelegen. Het openbaar vervoer is goed bereikbaar middels een bus-/en treinverbinding op loop-/ fietsafstand. Het doorgaande fietspad langs het kanaal richting Oost-Souburg en Middelburg grenst aan de kavels met zicht op het water.
Het deelgebied betreft het gebied aan de westzijde van de Edisonweg en wordt begrensd aan de oostzijde door de Edisonweg, aan de noordzijde door de Stroomweg, aan de westzijde door het Kanaal door Walcheren en aan de zuidzijde door bedrijfsbebouwing.
Het voorzieningenniveau in de directe omgeving is goed te noemen. In de omgeving bevinden zich onder andere Dockwize (in het voormalige PZEM gebouw), HZ University of Applied Sciences, het bedrijventerrein Baskensburg met Albert Heijn XL en de binnenstad van Vlissingen
Ook staat de omgeving bol van de maritieme activiteiten en ambachtelijke vormen van industrie.

Kadastrale gegevens
De kavels worden voor rekening van verkoper nog kadastraal ingemeten.

Bestemming
Binnen het bestemmingsplan Kenniswerf-West heeft het deelgebied Kanaalzone een vigerende bestemming “Bedrijf” (artikel 3.1) aangevuld met een specifieke functieaanduiding voor de beoogde bedrijfshuisvesting en eventueel woningen, uitsluitend in combinatie met een bedrijf. In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van een aaneengesloten bebouwing van woning met bedrijf/kantoor (woon-/werkkavel). Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-1”en deels ook “Waterstaat”. Ook is bepaald, dat naast de toegelaten bedrijven in de Staat van Bedrijven, kennisintensieve bedrijven en kantoren toegestaan zijn, zoals dat in het van toepassing zijnde beleidskader voor de Kenniswerf staat aangegeven. De maximale bouwhoogte is 12.0 meter en het maximale bebouwingspercentage is 75%. Bebouwing onder het maaiveld (waaronder kelders) wordt niet toegestaan, dit met uitzondering van de funderingsconstructie. Uitgangspunt is dat parkeren op eigen terrein wordt geregeld.

Beeldkwaliteit
Tegelijkertijd met de partiële herziening van het bestemmingsplan is het beeldregieplan van deze locatie vastgesteld (deze is opgenomen in de bijlagen). De koper / de initiatiefnemer werkt in overleg met de gemeente e.e.a. verder uit. Samenwerking met een architect is hierbij gewenst. Het bouwplan wordt beoordeeld door het zogenaamde Ambtelijk Toetsteam (voorheen welstandscommissie).

Grondstatus
Eigen grond.

Afmetingen kavels
De grootte van de woon-/werkkavels bedraagt ieder circa 696 m² tot 850 m². De oppervlakte per kavel ligt echter nog niet vast en is mede afhankelijk van de wensen van de koper. Een verkavelingsvoorstel is in de bijlagen opgenomen.

* Ter plaatse van kavel 1c6 is een zogenaamd watergebouw gesitueerd. Deze maakt onderdeel uit van de te verkopen kavel en het is koper toegestaan dit te gebruiken als woonruimte. De voorwaarde voor bedrijfsvestiging op dezelfde kavel blijft hierbij wel van kracht.

Na verificatie door het kadaster worden meer-/minder m² verrekend.

Voor de ligging van de kavels binnen het deelgebied Kanaalzone wordt verwezen naar de in de bijlagen opgenomen concept verkavelingsvoorstel.

Koopsom
€ 152,50 per m² k.k. exclusief BTW ten aanzien van de kavels langs de Edisonweg.
€ 203,- per m² k.k. exclusief BTW ten aanzien van de kavels aan de kanaalzijde.

Aangezien er sprake is van een verplichte BTW levering is koper geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koopsom wordt verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
Genoemde prijzen zijn per prijspeil 1 januari 2021 en worden jaarlijks met 1,5% geïndexeerd. Kosten koper omvat de kosten van het Kadaster, de notaris en eventuele financieringskosten.

Een nader te bepalen kavel met het zogenaamde watergebouw valt waarschijnlijk onder de sfeer van overdrachtsbelasting (0%, 2% of 8% ter bepaling van de belastinginspecteur). De precieze regeling wordt bezien met de behandelend notaris.

Notaris
Door koper te bepalen.

Waarborgsom
Een waarborgsom ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst te storten op een tussenrekening van de begeleidend notaris.

Oplevering
In overleg.

Eigendomsoverdracht
In overleg.

Bijzonderheden
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Verkoper behoudt zich het recht voor erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen op te nemen indien dit noodzakelijk is in het kader van het plangebied en/of direct daaraan gerelateerde zaken, dan wel opgelegd worden door de gemeente, brandweer, waterschap en/of andere overheden of instanties.

De bodem op deze locatie is geschikt of zal geschikt gemaakt worden voor de functie werken-wonen. Uit onderzoek is gebleken dat de bodem op sommige plaatsen zodanig verontreinigd is met immobiele verontreinigingen dat over sanering aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Een saneringsplan wordt door de gemeente opgesteld en besproken met het bevoegde gezag. De meerkosten die ontstaan door een eventuele sanering zijn in principe voor rekening van de gemeente, maar kunnen ook worden afgekocht. Uitgangspunt hierbij is een functionele bodemsanering (saneren op basis van de toekomstige gebruiksfunctie/bouwplan).
Dit houdt in dat de aanwezige immobiele verontreiniging geïsoleerd wordt door middel van het aanbrengen van een leeflaag met geschikte grond of een andere duurzame afdeklaag zoals asfalt, klinkers, tegels of de betonvloer van bebouwing. Hiermee wordt contact met de eventueel achterblijvende sterk verontreinigde grond voorkomen. Deze saneringsmaatregel wordt beschreven in de Circulaire bodemsanering. De Circulaire bodemsanering geeft de uitwerking van het saneringsresultaat welke de Wet bodembescherming vereist.

Op het moment dat in de bodem gegraven wordt (dieper dan 100 cm) of bijvoorbeeld. t.b.v. sonderingen of funderingspalen in de bodem wordt geboord, dan is onderzoek naar ontplofbare oorlogsrestennoodzakelijk. Eventueel dienen werkzaamheden onder begeleiding uitgevoerd te worden. De kosten voor het onderzoek zijn in principe voor rekening van de gemeente, maar kunnen ook worden afgekocht. Nadat het bouwplan van een kavel is vastgesteld dient voornoemd onderzoek plaats te vinden. De aannemer is verplicht veilig te werken en moet daarvoor de benodigde middelen inzetten. De gemeente dient dan in het kader van de openbare orde en veiligheid toezicht te houden op de werkzaamheden.

Voor water en elektra dient koper voor eigen rekening aansluitingen aan te vragen via www.huisaansluitingen.n(www.mijnaansluiting.nl). Voor riolering dient koper voor eigen rekening een aansluiting aan te vragen bij de gemeente. Per 1 juli 2018 worden door de netbeheerder geen nieuwe gebouwen meer aangesloten op het gasnet. Voor grootverbruikers geldt hierop een uitzondering.
Alle nutsvoorziening liggen op dit moment in de Edisonweg. Bij het verder bouwrijp maken van het plangebied Edisonweg-Noord worden nutsvoorzieningen en riolering ook verder aangelegd. De koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de nutsaansluitingen zoals elektra en water. Dit begint met het aanvragen van de noodzakelijke bouwstroom en bouwwater. Wij adviseren de koper de bouwaansluitingen gelijktijdig met de Omgevingsvergunning aan te vragen.
Voor de tarieven aansluitkosten kunt u verdere informatie vinden op de websites van Enduris(https://www.enduris.nl/consument/tarieven.htm) en DNWG (https://www.dnwg.nl/aansluiting.htm) en op de website van de gemeente Vlissingen (https://www.vlissingen.nl/inwoner/digitaal-loket/product/rioolaansluiting-227/section.htm).

Voor de legeskosten moet rekening worden gehouden met circa 2% van de bouwsom.

Op de verkoop zijn Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen in het stadsgewest Vlissingen/Middelburg 2015 van toepassing (zie bijlagen). Dit voor zover in deze verkoopinformatie en de nog te sluiten koopovereenkomst hiervan niet afgeweken wordt.

De informatie die is vermeld, heeft als bedoeling om de koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper een onderzoek plicht.

De koper dient een gescheiden rioleringsstelsel op eigen terrein te maken. Indien de koper toegestane verontreinigde stoffen wenst te lozen dan dient de koper voorzieningen daarvoor te treffen voordat er lozing via DWA (vuilwater) kan plaatsvinden. Daarnaast moet deze activiteit passen binnen de Omgevingsvergunning.

Het HWA (hemelwater) dient op eigen terrein te worden opgevangen en koper dient hiervoor een aanvraag bij de gemeente in te dienen.

Voor het verkrijgen van een inrit op de bestaande of nieuw aan te leggen openbare weg dient de koper een vergunning aan te vragen bij de gemeente Vlissingen. Het is gebruikelijk dat dit onderdeel uitmaakt van de Omgevingsvergunning waarin ook de nieuwe bebouwing wordt geregeld. In de Omgevingsvergunning wordt dan de situering van de inrit vastgelegd.

Initiatiefnemers van bouwplannen dienen zelf een gericht en specifiek sonderingsonderzoek uit te laten voeren naar de draagkracht van de bodem. Dit onderzoek is nodig voor de constructeur om de juiste fundatie van de bebouwing te bepalen.

Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Algemeen
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Brochure downloaden Download PDF Brochure


Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 120 m²/jaar

 • Vanaf 80 m2 tot 200 m2
 • Bedrijfsruimte te huur

 • Op aanvraag

 • Vanaf 19 m2 tot 29 m2
 • Kantoorruimte te huur

 • € 73 /m²/jaar

 • 165 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Winkelruimte te huur

 • € 131 /m²/jaar

 • 101 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Winkelruimte te huur

 • € 130 /m²/jaar

 • 202 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Kantoorruimte te koop


 • 741 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Winkelruimte te koop


 • 2.272 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsruimte te huur

 • Op aanvraag

 • Vanaf 21 m2 tot 29 m2
 • Bedrijfsruimte te koop

 • € 32.990 v.o.n.

 • Vanaf 21 m2 tot 29 m2
 • Winkelruimte te koop

 • Verkoopprijs: € 425.000 k.k.

 • 374 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 78 - € 151 /m²/jaar

 • 900 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 4.500 /maand

 • 4.110 m2
 • Bedrijfsruimte te koop

 • Verkoopprijs: € 990.000 k.k.

 • 1.706 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Kantoorruimte te huur

 • € 70 m²/jaar

 • Vanaf 1.200 m2 tot 2.900 m2
Aangeboden door Hoogveste
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 1.995 /maand

 • 328 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsruimte te koop


 • 1.254 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 7.700 /maand

 • 705 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsruimte te koop

 • Verkoopprijs: € 589.000 k.k.

 • 400 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Kantoorruimte te huur

 • €99,-

 • Vanaf 20 m2 tot 504 m2
 • Kantoorruimte te koop

 • Verkoopprijs: € 136.500 k.k.

 • 130 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting

Kantoorruimte te huur

 • Stationspark 27 A
  Goes
 • €800,-

Bedrijfsruimte te huur

 • Garagepark Middelburg XXL 0 ong
  Middelburg
 • Op aanvraag

Kantoorruimte te huur

 • Mercuriusweg 15A ged.
  Vlissingen
 • Huurprijs:

Winkelruimte te huur

 • Geerepassage 3
  Middelburg
 • Huurprijs:

Winkelruimte te huur

 • Geerepassage 10
  Middelburg
 • Huurprijs:

Kantoorruimte te koop

 • Stationsplein 9
  Goes
 • Verkoopprijs:

Winkelruimte te koop

 • Geerepassage 1
  Middelburg
 • Verkoopprijs:

Bedrijfsruimte te huur

 • Garagepark Terneuzen 0 ong
  Terneuzen
 • Op aanvraag

Bedrijfsruimte te koop

 • Garagepark Terneuzen 0 ong
  Terneuzen
 • € 32.990,- v.o.n.

Winkelruimte te koop

 • Walstraat 58
  Vlissingen
 • Verkoopprijs:

Bedrijfsruimte te huur

 • Innovatieweg ong.
  Hoek
 • Huurprijs:

Bedrijfsruimte te huur

 • Andorraweg 8
  Ritthem
 • € 4.500,- /maand excl. btw

Bedrijfsruimte te koop

 • Deltahoek 34
  Breskens
 • Verkoopprijs:

Kantoorruimte te huur

 • Buitenruststraat 20
  Middelburg
 • € 70,- m²/jaar excl. btw

Bedrijfsruimte te huur

 • Oude Veerseweg 13
  Middelburg
 • Huurprijs:

Bedrijfsruimte te koop

 • Koestraat 0
  Middelburg
 • Verkoopprijs:

Bedrijfsruimte te huur

 • Andorraweg 7
  Ritthem
 • Huurprijs:

Bedrijfsruimte te koop

 • Calandweg 2
  Arnemuiden
 • Verkoopprijs:

Kantoorruimte te huur

 • Schuttershofweg 1
  Terneuzen
 • €99,-

Kantoorruimte te koop

 • Nobelweg 14
  Goes
 • Verkoopprijs: