Resultaten laden ...

Ketelweg 57-61

942 m2 bedrijfsruimte te huur in Papendrecht


Kenmerken

Omschrijving

Beschikbaar voor verhuur zijn diverse units in dit grootschalige bedrijfsverzamelcomplex, dat is gelegen op bedrijventerrein Oosteind te Papendrecht.

Oosteind biedt ruimte aan een aantal grote internationaal georiënteerde bedrijven in de maritieme metaal- en electrosector en de voedingsmiddelenindustrie.

Enkele jaren geleden is begonnen met een grootschalige modernisering van Oosteind. De Ketelweg (de toegangsweg tot het bedrijventerrein) is inmiddels gerevitaliseerd. Nieuwe verharding, groen en een aparte fietsrijstrook zijn enkele zaken die de uitstraling van de openbare ruimte behoorlijk hebben verbeterd.

Momenteel werkt Papendrecht in samenwerking met de ondernemers op Oosteind aan de kwaliteitsverbetering van de andere toegangswegen en de openbare ruimten, waarbij ondernemers worden gestimuleerd ook te investeren in hun eigen vastgoed, om de aansluiting tussen openbare ruimte en het eigen terrein zo goed mogelijk te maken

Het gehele complex bestaat uit zeventien units, allen bestaande uit een bedrijfsruimte in combinatie met een kantoorruimte variërend van grootte. De hallen zijn zowel geschikt voor opslag- als productiedoeleinden.

De bedrijfsruimte met kantoor is gunstig gesitueerd aan de Ketelweg nabij de op- en afrit van de Randweg N3 welke op zijn beurt de Rijkswegen A16 (Rotterdam/Antwerpen) en A15 (Rotterdam/Nijmegen) verbindt.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, sectie C, nummer 3615, groot 1 hectare, 99 are 56 centiare (gedeeltelijk).

Indeling
Ketelweg 57:
Ca. 840 m² bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond;
Ca. 30 m² entresol, ingebouwd in de bedrijfsruimte;
Ca. 72 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping.

Ketelweg 63C:
Ca. 630 m² bedrijfs-/ opslagruimte.
Ca. 35 m² kantoorruimte

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- elektrisch bedienbare overheaddeur,
- verwarming in de kantoorruimte d.m.v. centraal verwarmingsysteem met radiatoren,
- verlaagd systeemplafond in de kantoren,
- aluminium kozijnen met isolerende beglazing,
- lichtstraat in het dak,
- verwarming in de loods d.m.v. gasgestookte heaters,

Huurprijs
Ketelweg 57:
€ 49.500,-- per jaar, exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Ketelweg 61A+H:
€ 87.500,-- per jaar, exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Ketelweg 61B:
€ 40.400,-- per jaar, exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 2,50 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

- service-/onderhoudscontract overheaddeur,
- onderhoud groenvoorziening, buitenverlichting en buitenterrein,
- onderhoud centrale verwarming,
- alle in de toekomst zich voordoende kosten welke in collectief verband noodzakelijk en verplicht zijn en waarvoor per geval van zich aandienende servicekostenpost op dat moment door verhuurder een voorschotberekening opgesteld wordt en het resultaat doorbelast zal worden aan huurder. Eén en ander in overleg met huurder,
- administratiekosten ad 5% over de hierboven aangekruiste leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Papendrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Bedrijventerrein Oosteind" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 5 maart 2015.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het object: “Bedrijventerrein”
Naast de enkelbestemming zijn de navolgende nadere aanduidingen op het object van toepassing: “functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 3.2”

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1': bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2': bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
f. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.1': bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';
g. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 1 tot en met - 7': tevens een bedrijfsactiviteit met SBI - code zoals hierna in de tabel genoemd, uit de ten hoogste voor de bedrijfsactiviteit in de tabel aangegeven categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein':
h. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 6' tevens een laboratorium;
i. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg': tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met daarbij behorende detailhandel;
j. ter plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting': tevens een risicovolle inrichting;
k. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens detailhandel;
l. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening': tevens dienstverlening;
m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - 1': is een kantoor met een brutovloeroppervlak van ten hoogste 28.500 m² toegestaan;
n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - 2': is een kantoor met een brutovloeroppervlak van ten hoogste 15.000 m² toegestaan;
o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - 3': is een kantoor met een brutovloeroppervlak van ten hoogste 8.500 m² toegestaan;
p. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': is een bedrijfswoning toegestaan;
q. in totaal drie seksinrichtingen met een gezamenlijke brutovloeroppervlak van maximaal 230 m², waarbij het maximale brutovloeroppervlak per seksinrichting 80 m² bedraagt;
r. voorzieningen ten behoeve van scheepvaartbeheer en scheepvaartverkeersbegeleiding zoals lichten, verkeerstekens en bakens;
s. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, nutsvoorzieningen, verkeer- en parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, water, groen en artistieke kunstwerken;
met dien verstande dat:
t. detailhandel niet is toegestaan, uitgezonderd bestaande detailhandelsbedrijven ter plaatse van de aanduidingen 'detailhandel' en 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
u. zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan, uitgezonderd bestaande kantoren ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van kantoor - 1', 'specifieke vorm van kantoor - 2' en 'specifieke vorm van kantoor - 3';
v. aan de bedrijfsvoering (bedrijfs- en kantoorfunctie) ondergeschikte horeca is toegestaan;
w. seksinrichtingen slechts toegestaan zijn ten oosten van de Rietgorsweg en ten zuiden van de Ketelweg.

Lees meer op onze website:
http://www.huurbieding.nl/


Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • €5.833,-

 • 200 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 125,00 /m²/jaar

 • 860 m2
Aangeboden door De Mijl Vastgoed
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 274,00 /m²/jaar

 • 35 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 695.00 - € 1495.00 /m²/jaar

 • 90 m2
Aangeboden door De Mijl Vastgoed
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • Huurprijs: € 45 m²/jaar

 • Vanaf 35 m2 tot 175 m2
Aangeboden door De Mijl Vastgoed
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €120,-

 • Vanaf 235 m2 tot 1.561 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €125,-

 • Vanaf 172 m2 tot 700 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €1.629,-

 • 170 m2
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.000 tot € 6.000 per maand

 • Vanaf 64 m2 tot 394 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 3.000 tot € 6.000 per maand

 • Vanaf 250 m2 tot 500 m2
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • €1.500,-

 • 64 m2
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 168 m²/jaar

 • 630 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • 695.00

 • 65 m2
Aangeboden door De Mijl Vastgoed
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €2.105,-

 • 266 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €90,-

 • Vanaf 30 m2 tot 500 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €695,-

 • 57 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 425 tot € 41.593 per maand

 • Vanaf 75 m2 tot 7.986 m2
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.050 tot € 6.230 per maand

 • Vanaf 90 m2 tot 556 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €100,-

 • Vanaf 100 m2 tot 5.000 m2
Topvermelding
 • Werkplek te huur

 • Vanaf €275,-

 • Vanaf 2.500 m2 tot 5.000 m2

Winkelruimte te huur

 • Achterom 95-97
  Dordrecht
 • €5.833,-

Kantoorruimte te huur

 • De Wederik 10
  Papendrecht
 • Huurprijs:

Kantoorruimte te huur

 • Binnen Kalkhaven 45
  Dordrecht
 • Huurprijs:

Kantoorruimte te huur

 • Kelvinring 54
  Alblasserdam
 • Huurprijs: 695.00

Kantoorruimte te huur

 • Antoniuslaan 1
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Huurprijs: 649

Kantoorruimte te huur

 • Mijlweg 61
  Dordrecht
 • €120,-

Kantoorruimte te huur

 • Korte Parallelweg 1
  Dordrecht
 • €125,-

Kantoorruimte te huur

 • Scheepmakerij 350 A
  Zwijndrecht
 • €1.629,-

Winkelruimte te huur

 • Brederodelaan 114-118
  Papendrecht
 • € 1.000 tot € 6.000 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Reeweg 132
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • € 3.000 tot € 6.000 per maand

Winkelruimte te huur

 • Voorstraat 254
  Dordrecht
 • €1.500,-

Winkelruimte te huur

 • Markt 169
  Papendrecht
 • €8.820,-

Kantoorruimte te huur

 • H.A. Lorentzstraat 4
  Zwijndrecht
 • Huurprijs: 695.00

Kantoorruimte te huur

 • Veerpromenade 11
  Papendrecht
 • €2.105,-

Kantoorruimte te huur

 • Pieter Zeemanweg 47
  Dordrecht
 • €90,-

Kantoorruimte te huur

 • Pieter Zeemanweg 30
  Dordrecht
 • €695,-

Kantoorruimte te huur

 • Ridderhaven 1-54
  Ridderkerk
 • € 425 tot € 41.593 per maand

Winkelruimte te huur

 • Kerkbuurt 33 - 39
  Sliedrecht
 • € 1.050 tot € 6.230 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Baanhoek 188
  Sliedrecht
 • €100,-

Werkplek te huur

 • Burgemeester de Raadtsingel 93C
  Dordrecht
 • Vanaf €275,-