Resultaten laden ...

Lage Naarderweg 71

375 m2 kantoorruimte te huur in Hilversum

Kenmerken

Huurprijs € 105 m²/jaar
Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Uitstekend
Wijk / Buurt Raadhuiskwartier
Bedrijventerrein Media Park

Een sfeervolle, recent gemoderniseerde kantoorvloer voorzien van onder meer een zelfstandige entree, een luxueuze keuken en een zonnig dakterras.

De kantoorruimte is gesitueerd op de eerste verdieping van een kleinschalig verzamelgebouw, nabij het Media Park, de Hilversumse binnenstad en het NS treinstation Media Park.

VLOEROPPERVLAK
De kantoorruimte kent een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal circa 375 m².
Het vloeroppervlak is berekend door het bouwkundig bureau MRBA conform de meetinstructie van NEN 2580.

PARKEERGELEGENHEID
Tot het kantoor behoort het gebruik van totaal 6 (zes) gereserveerde parkeerplaatsen, gesitueerd op het voorgelegen parkeerterrein.

OPLEVERINGSNIVEAU
De gerenoveerde kantoorvloer wordt opgeleverd in de huidige staat, volgens het principe van ‘as-is, where is’, en is onder meer voorzien van:
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
- toiletgroep;
- pantry voorzien van diverse apparatuur*;
- gas cv-installatie met radiatoren;
- airconditioning;*
- wandafwerking middels stucwerk;
- vloerafwerking*;
- toegangscontrolesysteem;
- kabelgoten voorzien van E-installatie;
- een zonnig dakterras van circa 60 m² (medegebruik).

De aanwezige aangeduide zaken en voorzieningen (*) worden ‘om niet’ en daarmee vrij van betaling door verhuurder aan huurder beschikbaar gesteld. Deze zaken maakt echter geen onderdeel uit van het gehuurde. De kosten van onderhoud, vervanging en/of herstel komen derhalve voor rekening van huurder.

BESTEMMING
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Media Park” kent aan de onroerende zaak de bestemming “Gemend-2” toe. Op grond van de geldende planregels kan de ruimte worden aangewend ten behoeve van onder meer:
- Multimediabedrijven;
- Maatschappelijke doeleinden;
- Dienstverlening;
- Kantoren.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis EUR 105,- per m² per jaar exclusief BTW.
De huurprijs van het parkeren bedraagt EUR 450,- exclusief BTW op jaarbasis.
De huurprijs dient bij vooruitbetaling op maandbasis te worden voldaan.

HUURTERMIJN(EN)
5 (vijf) jaar te verlengen met telkens 5 (vijf) jaar.
Het hanteren van afwijkende huurperioden is bespreekbaar.

OPZEGGING
Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van 12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

SERVICEKOSTEN
Huurder is een voorschotbedrag verschuldigd te bedrage van EUR 27,50 per m² op jaarbasis exclusief BTW, wegens onderstaand gespecificeerde, door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten:
- de levering van gas, water en elektra en het bijbehorende vastrecht ter zake van de individuele ruime, alsmede een pro rata aandeel in de gebouw gebonden algemene ruimte;
- de kosten van (periodiek) klein onderhoud van de gebouw gebonden installaties en voorzieningen, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt de cv-installatie, de elektrische installatie (inclusief de zwakstroominstallatie), het toegangscontrole systeem (van het merk Salto), de aanwezige (brand)haspels;
- een pro rata aandeel in de kosten van afvalverwerking;
- onderhoud van tuin(en) en terrein, inclusief herstel bestrating;
- het bladvrij houden van daken, goten en HW-afvoeren;
- administratiekosten ad 6%.

BTW
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

ZEKERHEIDSSTELLING
Ter meerdere zekerheid in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient huurder bij ondertekening van de overeenkomst een bankgarantie of waarborgsom ter verstrekken ter grootte van 3 (drie) maanden bruto huurbetalingsverplichting.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen en het behouden van eventueel van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen. Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten

Energieprestatie
Energielabel C.

GUNNING
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan